shadow

Näin kotiopetuksen tutkiva opettaja seuraa opinnoissa etenemistä

Kotiopetuksen tutkiva opettaja seuraa kotioppijan opinnoissa edistymistä, mutta ei kirjoita todistusta.

Kotiopetusta aloittaessa kotioppijan edistymisen seuranta mietityttää monia vanhempia. Edistymisen seurantaan ei ole virallista ohjetta, ja käytännöt saattavat vaihdella kunnasta riippuen. Edistymisen seurantaan on kuitenkin muodostunut joitakin melko yleisiä käytänteitä. Kokosimme tähän artikkeliin tietoa siitä, miten kotiopetuksen tutkiva opettaja seuraa opinnoissa etenemistä. Tämä artikkeli kannattaa lukea, mikäli olet aloittamassa kotiopetusta tai jos haluat muuttaa nykyisiä kotiopetuksen edistymisen seurannan käytäntöjä!

Kotiopetuksen tutkiva opettaja nimetään kotikunnasta

Kun olet päättänyt lapsesi siirtämisestä kotiopetukseen ja tehnyt tarvittavan ilmoituksen kunnalle ja lapsen koululle kotiopetuksen aloittamisesta, prosessi jatkuu kunnan toimesta. Kotikuntasi nimeää yleensä lapsellesi tutkivan opettajan (toisinaan puhutaan myös valvovasta opettajasta), joka seuraa kotioppijan opintojen edistymistä.

Kunta lähettää kirjeitse päätöksen tutkivasta opettajasta. Suomen Kotikouluyhdistyksen (SuKo) ry:n teettämässä kyselyssä (2018, 8) noin 66 % vastaajista oli saanut päätöksen kotiopetuksen tutkivasta opettajasta kuukauden sisällä kotiopetusilmoituksen jättämisestä. Mikäli päätöstä ei siis kuulu muutaman viikon jälkeen, suosittelemme olemaan kunnan sivistys- tai opetustoimeen uudelleen yhteydessä.

Kunnilla on erilaisia käytänteitä tutkivan opettajan nimeämisen suhteen. Joissain kunnissa kotioppijoiden edistymisen seuranta on keskitetty jollekin tietylle koululle ja / tai opettajalle. Joskus tutkiva opettaja nimetään lapsen lähikoulusta ja joissain tapauksissa tutkivana opettajana voi toimia myös lapsen aiempi opettaja. Perhe voi myös itse ehdottaa tutkivaa opettajaa, mutta lopullinen päätös tehdään kuitenkin kunnassa.

Alakoulussa tutkivana opettajana toimii yleensä luokanopettaja tai erityisopettaja, joka seuraa edistymistä kaikissa oppiaineissa. Yläkoulussa tutkivaksi opettajaksi voi olla nimetty koulun rehtori tai erityisopettaja, joka saattaa delegoida eri oppiaineiden seurantaa kyseisten aineiden opettajille. Tilanteen vaatiessa tutkivaa opettajaa voi pyytää vaihtamaan, mutta prosessiin saattaa kulua paljon aikaa.

Tutkivan opettajan tulisi olla teihin yhteydessä, jotta voitte sopia edistymisen seurannan käytännön toteutuksesta. Opettajan tehtävänä on myös selvittää sinulle velvollisuutesi ja oikeutesi kotiopetuksen järjestäjänä. Lähtökohtaisesti kunnalla ei ole velvollisuutta tarjota kotioppijalle samoja palveluita kuin koulun oppilaalle, mutta tähän voi olla poikkeuksia, joista opettajan tulee sinua informoida. Joillain paikkakunnilla kotiopetuksessa oleva oppilas voi esimerkiksi saada koululta oppikirjoja lainaksi tai kokonaan omaksi.

Kotiopetuksessa tulee noudattaa opetussuunnitelmaa (mutta sen voi valita itse)

Monet kotioppijat etenevät opinnoissaan tutkivan opettajan koulun tai kunnan opetussuunnitelman mukaan, ja monesti myös tutkiva opettaja olettaa asian olevan näin. Huoltajana saat kuitenkin päättää mitä opetussuunnitelmaa kotiopetuksessa noudatetaan, eli voit valita myös esimerkiksi jonkun toisen kunnan tai koulun opetussuunnitelman. Jos haluat, voit laatia kotiopetukseen oman suunnitelman, jonka tulee perustua Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Kerro kotiopetuksen tutkivalle opettajalle, mitä opetussuunnitelmaa noudatatte ja toimita hänelle opetussuunnitelma, mikäli se on erilainen kuin tutkivan opettajan käyttämä.

Vaikka noudattaisitte koulun opetussuunnitelmaa, tulee opintojen etenemisestä silti tehdä jonkinlainen dokumentti. Suunnitelmaan kannattaa kirjata alustavasti aikataulu, milloin kutakin oppiainetta ja / tai aihetta opiskellaan. Näin sinun on helpompi kertoa myös tutkivalle opettajalle opintojen edistymisestä ja pystyt sopimaan hänen kanssaan etukäteen, mitä oppiaineita yhteisessä tapaamisessa käsitellään. Dokumentoi ja tee muistiinpanoja toteutuneesta kotiopetuksesta esimerkiksi kerran viikossa.

Tapaamisia tutkivan opettajan kanssa on yleensä 1-2 kertaa lukuvuodessa, mutta tähän ei ole olemassa virallista sääntöä. Tapaamisia voi olla myös useammin. Yhden tapaamisen kesto on kuulemamme mukaan yleensä noin 1-2 tuntia riippuen siitä, kuinka montaa oppiainetta on tarkoitus käsitellä ja kuinka usein tapaamisia pidetään. Kotiopetuksen alkaessa tutkiva opettaja saattaa pitää kanssasi aloituspalaverin, jossa keskustelette ja sovitte edellä mainituista käytänteistä yhdessä. Tällainen käytäntö on esimerkiksi ohjeistuksen mukaan Raisiossa.

Teemme jokaiselle oppilaalle Feeniks-nettikoulussa opintosuunnitelman käyttämäänne opetussuunnitelmaan perustuen. Lue lisää, kuinka voit aloittaa opiskelun Feeniks-nettikoulussa!

Miten kotiopetuksen tutkiva opettaja seuraa kotioppijan opinnoissa etenemistä?

Ihannetilanteessa olette sopineet yhdessä tutkivan opettajan kanssa tapaamisen aikataulun ja sisällön etukäteen, jotta tapaamisen kaikki osapuolet voivat valmistautua siihen. Mikäli ette kuitenkaan ole sopineet sisällöistä etukäteen, ottakaa mukaan tapaamiseen kaikki kotiopetuksessa toteuttamanne työt ja materiaalit, kuten esimerkiksi tehdyt oppikirjat tai tehtävät sekä taide- ja taitoaineiden työt.

Valmistaudu kertomaan kotiopintojen etenemisestä. Voit koota eri oppiaineiden tehtävistä ja töistä esimerkiksi portfoliot tai kansiot, jotka näytätte opettajalle. Miettikää myös yhdessä lapsesi kanssa ennen tutkivan opettajan tapaamista, millainen edistymisen seurannan tapa olisi mielestänne tarkoituksenmukainen: kertooko lapsesi oppimastaan suullisesti, kirjallisesti vai esimerkiksi pitämällä esityksen?

SuKo:n (2018; 9-10, 13) kyselyn mukaan kotioppijoiden edistymisen seurannassa on käytetty hyvin monipuolisia tapoja. Yleisesti ottaen kokeet, tentit ja opettajan toteuttama testaaminen on koettu epätarkoituksenmukaisina seurannan tapoina. Mikäli tapaamisessa tehdään koe tai kokeita, olisi niistä hyvä sopia etukäteen. Kokeiden tulisi myös perustua materiaaliin, jota kotioppija on opiskellut (eikä esimerkiksi koulun käyttämään oppikirjaan, jota kotioppija ei ole käyttänyt).

Kotiopetusta järjestävät vanhemmat kokevat, että tutkivat opettajat kuuntelevat pääasiassa hyvin perheen toiveita opintojen seurantaan ja näyttöihin liittyvissä asioissa. Sen sijaan 63 % SuKo:n kyselyyn vastaajista kertoi, ettei heidän kanssaan oltu keskusteltu etukäteen kotioppijan opintojen etenemisestä. (SuKo, 2018; 8, 13.) Opettajalle kannattaa toimittaa suunnitelma siitä, miten opinnot etenevät, vaikka hän ei itse ottaisikaan asiaa puheeksi. Tämä on erityisen tärkeää varsinkin silloin, jos noudatatte muuta kuin tutkivan opettajan käyttämää opetussuunnitelmaa.

Saako kotioppija todistuksen opinnoistaan?

Tutkivan opettajan tehtävä ei ole arvioida opintoja, vaan seurata, että kotioppija edistyy opinnoissaan käytettävän opetussuunnitelman mukaisesti. Opettaja ei siis kirjoita lapsellesi todistusta arvosanoineen, vaan tekee selosteen opintojen edistymisestä. Tutkiva opettaja lähettää selosteen teille ja kunnalle.

Mikäli lapsesi on opintojensa loppusuoralla ja haluaisitte saada arvosanat päättötodistukseen, tulee lapsesi tällöin osallistua erityisiin tutkintoihin perusopetuksen pakollisista oppiaineista. Todistuksia voidaan kirjoittaa yksittäisen oppiaineen, tietyn vuosiluokan tai koko perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta.

Erityisten tutkintojen järjestämisestä kannattaa olla kuntaan hyvissä ajoin yhteydessä, sillä niitä järjestetään erillisestä pyynnöstä. Erityisen tutkinnon voi järjestää taho, jolla on lupa järjestää perusopetusta. On hyvä huomioida, että kaikki kunnat eivät järjestä tutkintoja lainkaan tai ilmoittautuminen erityisiin tutkintoihin tapahtuu vain tiettyyn aikaan vuodesta, esimerkiksi elokuussa tai tammikuussa.

Kotiopetuksessa olevan ei tarvitse opiskella valinnaisia oppiaineita. Myöskään oppilaanohjaus ei ole pakollinen oppiaine. Mikäli kotioppija ei suorita perusopetuksen päättyessä erityisiä tutkintoja, tutkiva opettaja kirjoittaa selosteen opintojen etenemisestä. Perusopetuksen jälkeen yhteishaussa tarvitaan arvosanat sisältävä päättötodistus, mutta kotioppija voi hakeutua opiskelijaksi toisen asteen oppilaitokseen myös oppilaitoksen oman harkinnanvaraisen oppilaaksioton kautta. Tällöin arvosanoja sisältävää päättötodistusta ei välttämättä tarvitse päästäkseen jatko-opintoihin.

Näin kotiopetuksen tutkiva opettaja seuraa edistymistä – listaus yleisistä käytännöistä

Käytännöt kotiopetuksen edistymisen seurannasta vaihtelevat kunnittain, mutta yleisesti seuranta etenee näiden pääkohtien mukaisesti:

  • Lapsellesi nimetään tutkiva opettaja, joka voi olla lähikoulun opettaja tai jonkun muun kunnan koulun opettaja.
  • Päätös tutkivasta opettajasta lähetetään teille kotiin muutaman viikon sisällä siitä, kun olet ilmoittanut lapsesi kotiopetukseen.
  • Tutkiva opettaja on teihin yhteydessä ja kertoo edistymisen seurannan käytänteistä sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi kotiopetuksen järjestäjänä.
  • Yleensä kotioppijaa eivät koske samat palvelut ja oikeudet kuin koulussa käyviä (esim. oppimateriaalit, maksuton kouluruokailu yms.). Kuntakohtaiset poikkeukset ovat kuitenkin mahdollisia.
  • Kotioppija ei voi olla oppimisen tehostetun tai erityisen tuen piirissä, eli hänellä ei voi olla esimerkiksi vapautusta tai yksilöllistettyä oppimäärää jostakin oppiaineesta, eikä hän saa koulusta tukiopetusta. Edistymisen seurannan sekä mahdollisten erityisten tutkintojen arviointi tapahtuu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevien kriteerien mukaisesti.
  • Sovi tutkivan opettajan kanssa edistymisen seurannan käytänteistä ja toimita hänelle suunnitelma siitä, miten olet ajatellut opintojen etenevän. Toimita myös opetussuunnitelma, jos noudatatte jotain muuta kuin tutkivan opettajan koulun opetussuunnitelmaa.
  • Yleensä tapaamisia on noin 1-2 kertaa lukuvuoden aikana, joissain kunnissa useammin.
  • Tapaamisissa käydään sovitulla tavalla näytöt opintojen etenemisestä opetussuunnitelmaan perustuen. Tutkivan opettajan tehtävä on tarkistaa, miten opinnoissa on edetty, mutta ei arvioida opintoja arvosanoin. (Vinkkejä seurannassa käytettyihin tapoihin löydät esimerkiksi SuKo:n teettämästä kyselystä (2018)).
  • Tutkiva opettaja kirjoittaa selosteen opintojen etenemisestä ja hän toimittaa selosteen teille ja kunnalle. Seloste ei ole todistus.
  • Jos haluatte todistuksen tietyn oppiaineen, vuosiluokan tai perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta, ilmoita lapsesi erityisiin tutkintoihin hyvissä ajoin. Kysy lisätietoja tutkivalta opettajalta ja kotikunnastasi.

Jäikö jokin asia mietityttämään? Tule kysymään ja keskustelemaan Facebook-ryhmäämme!

 

Tässä artikkelissa käytetyt lähteet:

Opetushallitus 2021. Kotiopetus. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kotiopetus, tarkistettu 30.7.2021.

Opetushallitus 2016. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Määräykset ja ohjeet 2014:96. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf, tarkistettu 30.7.2021.

Raision kaupunki. Kotiopetuksen prosessikuvaus Raision kaupungin perusopetuksen oppilaitoksissa. http://julkaisut.raisio.fi/kokous/2020313572-4-1.PDF, tarkistettu 30.7.2021.

Suomen Kotikouluyhdistys ry 2018. Kotioppijan seuranta -kyselyn kooste. https://www.suomenkotikouluyhdistys.fi/wp-content/uploads/2019/01/SuKo-2018-Kotioppijan-seuranta-kyselyn-kooste.pdf, tarkistettu 30.7.2021.

Facebookinstagram
Facebookpinterestlinkedin