shadow

Oppivelvollisuuden suorittaminen kotona: mitä kotiopetuksessa pitää opiskella?

Oppivelvollisuuden suorittaminen kotona on mahdollista.

Oppivelvollisuuden suorittaminen kotona on Suomessa mahdollista, sillä lain mukaan oppivelvollisuuden voi suorittaa myös muualla kuin koulussa. Jos harkitset kotikoulun aloittamista, mietit ehkä, mitä kotiopetuksessa pitää opiskella. Saako oppiaineet valita itse? Voiko jonkun oppiaineen tai aiheen jättää opiskelematta? Kuinka paljon eri oppiaineita pitää opiskella? Näihin kysymyksiin saat vastauksen tästä artikkelista!

Opetussuunnitelma ohjaa opiskelua kotiopetuksessa

Olet varmaan kuullut, että Suomessa koulujen opetuksen tulee noudattaa opetussuunnitelmaa. Itse asiassa kyse ei ole vain kouluopetuksesta, vaan kaikkien Suomessa perusopetusta järjestävien tahojen tulee noudattaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, eli niin kutsuttua ”valtakunnallista opsia”. Tätä suunnitelmaa tulee noudattaa siis myös kotiopetuksessa.

Ennen kuin säikähdät lähes viisisataasivuista asiakirjajärkälettä, niin muista, että osa opetussuunnitelman luvuista on suunnattu virallisille opetuksen järjestäjille, eli yleensä kunnille. Kotiopetusta järjestävän perheen kannattaa tutustua tarkasti laaja-alaiseen oppimiseen liittyviin lukuihin ja oppiainekohtaisiin sisältöihin sekä tavoitteisiin. Kotiopetuksen tulee noudattaa opetussuunnitelman sisältöjä ja opetuksessa tulee tähdätä laaja-alaiseen oppimiseen sekä oppiainekohtaisten tavoitteiden täyttymiseen.

Mikäli haluat edetä kotiopetuksessa jonkun kunnan tai koulun opetussuunnitelman mukaan, löydät opetussuunnitelman yleensä koulun tai kunnan nettisivuilta. Nämä suunnitelmat perustuvat valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan, joten niissä on paljon keskenään samoja sisältöjä. Kuntien ja koulujen opetussuunnitelmissa on kuitenkin yleensä tehty tarkennuksia ja paikkakuntakohtaisia painotuksia sisältöihin sekä aikataulutettu opiskeltavia sisältöjä tietyille vuosiluokille. Alkuun voikin olla hyvä katsoa opiskeltavia sisältöjä kunnan tai koulun opetussuunnitelmasta, jotta saat konkreettisemman näkemyksen kotiopetuksessa opiskeltavista aiheista.

Kunta nimeää kotiopetuksessa olevan oppijan opintojen edistymisen seurantaan yleensä tutkivan opettajan. Tästä löydät tietoa siitä, miten tutkiva opettaja seuraa opinnoissa edistymistä!

Oppivelvollisuuden suorittaminen kotona sisältää nämä oppiaineet

Kotiopetus on aikatauluiltaan hyvin vapaata, sillä opetussuunnitelmassa ei määritellä opiskelun aikatauluja tai loma-aikoja. Kotikoulua voi siis käydä vaikka keskellä kesää ja koulutehtäviä tehdä aamun sijasta illalla.

Opetussuunnitelma ei myöskään määrää teitä toteuttamaan opiskelua tai opetusta tietyllä tavalla. Voitte valita opiskelutyylin ja käytettävät opetusmenetelmät itse, kunhan ne ovat ops:n sisältöjen ja tavoitteiden mukaisia. Opiskelussa ei siis ole pakko käyttää oppikirjoja tai edetä aiheissa samassa järjestyksessä kuin mitä koulussa.

Vapaus toteuttaa opintoja haluamallaan tavalla ja haluamassaan aikataulussa ei kuitenkaan tarkoita sitä, että joitain opetussuunnitelmassa olevia oppiaineita tai sisältöjä voisi jättää opiskelematta tai korvata jollain muulla. Kotioppijan tulee opiskella Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa listattuja kaikille yhteisiä oppiaineita, joita ovat:

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli, ruotsi tai suomi
 • vieras kieli
 • ympäristöoppi
 • terveystieto
 • uskonto tai elämänkatsomustieto
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 • maantieto
 • liikunta
 • musiikki
 • kuvataide
 • käsityö
 • kotitalous

Näitä kaikkia tulee siis opiskella myös kotiopetuksessa. Mikäli oppijalla on ollut koulussa vapautus jonkun oppiaineen opiskelusta tai helpotettu oppimäärä, niin se ei valitettavasti päde enää kotiopetukseen siirryttäessä. Vapautus oppiaineen opiskelusta tai helpotettu oppimäärä kuuluvat koulun antaman oppimisen kolmiportaisen tuen menetelmiin, ja tällaista tukea saa vain koulun kirjoilla oleva oppilas. Kotioppijan tulee opiskella kaikkia listan oppiaineita opetussuunnitelmassa olevien sisältöjen ja tavoitteiden mukaisesti.

Kotiopetuksen oppiaineisiin liittyvät poikkeukset, jotka sinun on hyvä tietää

Oppivelvollisuuden suorittaminen kotona tarkoittaa siis pääosin samojen sisältöjen ja tavoitteiden mukaan opiskelemista kuin mitä koulussakin opiskeltaisiin, mutta aikataulun ja opiskelutyylin saa itse valita. Kotiopetukseen liittyy oppiaineiden osalta kuitenkin joitakin poikkeuksia.

Ehkä huomasitkin, että aiemmasta oppiainelistauksesta puuttui oppilaanohjaus. Se on kotiopetuksessa olevalle vapaaehtoinen oppiaine. Kotiopetuksessa olevan ei myöskään tarvitse opiskella valinnaisia aineita. Useissa kunnissa esimerkiksi taide- ja taitoaineiden pakollinen oppimäärä päättyy 7. luokan jälkeen, jonka jälkeen oppiaine jatkuu valinnaisena (mikäli oppilas on sen valinnut). Jos lapsesi siirtyy kotiopetukseen 8. luokalta tai 9. luokalta, voi olla, ettei hänellä siis ole enää taide- ja taitoaineita suoritettavana. Liikunta on tähän poikkeus, sillä se jatkuu koko yläkoulun ajan.

Valinnaisuus koskee myös kieliä. Kotioppijan tulee opiskella äidinkieltä, toista kotimaista kieltä sekä näiden lisäksi yhtä vierasta kieltä. Vieraan kielen opiskelu alkaa 1. luokalta. Tämä muutos astui voimaan vasta vuonna 2020, joten 1-2 luokkien vieraan kielen opetussuunnitelma löytyy erillisestä dokumentista.

Usein 1. luokalla koulussa aloitetaan A1-englannin opiskelu ja B1-ruotsi aloitetaan 6. luokalla. Paikkakunta- ja koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa voi olla eroavaisuuksia kielivalikoiman ja aloittamisajankohdan suhteen, jotka tulee huomioida, mikäli haluatte edetä kotiopetuksessa täysin kyseisen kunnan tai koulun opetussuunnitelman mukaan.

Jos siis kotioppijan äidinkieli on suomi, hänen tulee kotiopetuksessa opiskella vähintään ruotsia sekä yhtä muuta vierasta kieltä. Jos äidinkieli on ruotsi, tulee opiskella suomea ja yhtä vierasta kieltä. Mikäli oppilaan äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame (tai oppilaan tausta on muutoin monikielinen) ja hänen kielitaitonsa ei vielä riitä suomen äidinkielenomaiseen opiskeluun, kielen opiskelun tavoitteet voidaan katsoa S2-kielen (eli suomi toisena kielenä) tavoitteiden mukaan.

Valinnaiset oppiaineet eivät siis ole pakollisia kotiopetuksessa olevalle. Tietysti kotiopetuksessa oleva (kuten kuka tahansa) saa omaehtoisesti opiskella mitä itse haluaa, mutta tutkiva opettaja ei useimmiten seuraa tällaisten opintojen etenemistä.

Oppivelvollisuuden suorittaminen kotona kotiopetuksessa on erilaista kuin koulussa

Tässä artikkelissa keskityttiin siihen, mitä oppiaineita oppivelvollisuuden suorittaminen kotona kotiopetuksessa sisältää. Kotiopetuksessa oleva oppija ei ole kirjoilla missään koulussa, vaan huoltajat vastaavat oppivelvollisuuden suorittamisesta ja tarvittavan opetuksen järjestämisestä.

Jos oppilas opiskelee kotona, mutta on edelleen koulun kirjoilla, on kyse etäopetuksesta. Silloin koulu vastaa opetuksen järjestämisestä ja oppilaan tulee opiskella myös oppilaanohjausta sekä valinnaisia oppiaineita aivan kuten koulun lähiopetuksessakin opiskeltaisiin. Kotiopetuksessa vastuussa ovat siis huoltajat ja etäopetuksessa koulu, vaikka opiskelu käytännössä tapahtuisikin kotona.

Kotiopetuksessa olevan ei tarvitse noudattaa perusopetuksen tuntijakoa. Ei siis ole merkityksellistä, opiskeleeko kotioppija oppiainetta tunnin vai 10 tuntia, kunhan opiskelussa toteutuvat opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet. Mikäli kotiopetukseen haluaa tehdä lukujärjestyksen, sen voi laatia oppijan tarpeiden mukaan painottaen hänen oppimiselleen tärkeitä asioita.

Kotiopetuksessa olevan ei myöskään tarvitse edetä vuosiluokkien mukaan, vaan opiskelu voi olla vuosiluokkiin sitomatonta. Tällöin sisällöt ja tavoitteet toteutetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuen. Tiettyä ajankohtaa sisältöjen opiskelulle ja tavoitteiden saavuttamiselle ei ole ennalta määrätty, vaan riittää, että sisällöt ja tavoitteet toteutuvat jossain vaiheessa oppivelvollisuuden aikana.

Suuntaa antavan aikataulun eri tavoitteiden osalta voi katsoa opetussuunnitelman 2., 6. ja 9. vuosiluokan päätteeksi listatuista osaamisen kuvauksista. Tarkemman aikataulun opinnoille voi määrittää itse: esimerkiksi kotioppija, joka ikänsä puolesta olisi vielä alakoulussa, voi jo siirtyä opiskelemaan yläkoulun sisältöjä. Samoin yläkouluikäinen voi vielä opiskella alakoulun sisältöjä yksilölliseen tahtiin. Eri oppiaineissa voi myös edetä eri tahtia.

Feeniks-nettikoulusta löydät tehtävät edellä lueteltuihin kaikille yhteisiin oppiaineisiin perusopetuksen vuosiluokille 1-9. Teemme kanssanne opintosuunnitelman, joka selkiyttää opiskeltavia sisältöjä ja johon voidaan suunnitella opintojen aikataulua teidän toiveidenne ja noudattamanne opetussuunnitelman pohjalta. Lue seuraavaksi, miten voit aloittaa opiskelun Feeniks-nettikoulussa!

 

 

 

Facebookinstagram
Facebookpinterestlinkedin