shadow

Koulujen etäopetus – miten se eroaa kotiopetuksesta?

Koulujen etäopetus ja kotiopetus järjestetään usein kotona

Koulujen etäopetus ja kotiopetus – mitä ihmettä, eivätkö ne molemmat ole kuitenkin lopulta kotikoulua? Kyllä, käytännössä sekä kotiopetusta että etäopetusta toteutetaan useimmiten kotona. Niiden järjestämistä koskevat periaatteet ovat kuitenkin erilaiset. Jos olet kiinnostunut kotikoulusta, niin kotiopetuksen ja etäopetuksen eroavaisuuksista kannattaa lukea tästä artikkelista!

Mitä kotikoulu tarkoittaa?

Koulujen etäopetuksen ja kotiopetuksen eroa kuvaa hyvin tilanne, joka syntyi koronaviruspandemian aiheuttaman karanteenivelvoitteen vuoksi.

Pahimman koronaviruspandemian aikaan lähes kaikki Suomen koululaiset jäivät kotikouluun. Netti pursusi keskusteluja ja artikkeleita siitä, miten perheet voisivat parhaiten hoitaa lastensa kotikoulun. Samaan aikaan perheet, jotka ovat kotikouluttaneet lapsiansa jo ennen pandemiaa, jatkoivat normaalisti omaa kotikouluaan.

Kotikoululaisten määrä ei kuitenkaan lisääntynyt merkittävästi, vaikka melkein kaikki koululaisetkin olivat kotikoulussa keväällä 2020. Miksi?

Siksi, että ”kotikoulu” -sana tarkoittaa mitä tahansa kotona järjestettävää opetusta. Aiemmissa esimerkeissä oli kuitenkin kyse kahdesta eri kotikoulun järjestämistavasta, nimittäin koulujen etäopetuksesta ja kotiopetuksesta. Tilastokeskuksen kotikoululaisten määrästä kertova tilasto kertoo vain kotiopetuksessa olevien lasten määrän. Sen vuoksi pandemian vuoksi kotona opiskelleet koululaiset eivät aiheuttaneet piikkiä kotiopetustilastoon.

Millaista koulujen etäopetus on?

Pandemian vuoksi kotiin opiskelemaan jääneet koululaiset olivat tarkemmin ottaen etäopetuksessa. Fyysisesti opiskelu tapahtui siis kotona, mutta koulu oli silti vastuussa oppivelvollisuuden etenemisestä. Oppilaat käyttivät koulun antamia oppimateriaaleja, osallistuivat koulun opettajan pitämille oppitunneille etäyhteydellä ja saivat ohjeet opiskeluun koulusta.

Etäopetuksessa koulu määrittelee opetuksen järjestämisen tavat ja aikataulut. Koulu myös seuraa opintojen etenemistä, arvioi oppilaan osaamista ja antaa todistuksen suoritetuista opinnoista.

Koronaviruspandemian vuoksi lähes kaikki koululaiset olivat etäopetuksessa, mikä on poikkeuksellista, sillä normaalisti koulujen perusopetus järjestetään lähiopetuksena. Etäopetusta voi kuitenkin olla muulloinkin yksittäisillä oppilailla erinäisistä syistä. Näitä voivat olla esimerkiksi matkustaminen tai tarve lyhennetylle kouluviikolle.

Oppilaalla voi olla koulunkäynnin tai oppimisen haaste, jonka vuoksi opiskelu järjestetään joko kokonaan tai osittain etäopetuksena. Tällöin koulussa on päätetty ottaa käyttöön erityiset opetusjärjestelyt, jonka keinovalikoimasta etäopetus on yksi esimerkki.

Koulu ei vastaa kotiopetuksesta

Entäpä sitten ne perheet, joiden lapset olivat kotikoulussa jo ennen pandemiaa (ja jatkoivat kotikoulua myös sen jälkeen)? Tässä taas on kyse kotiopetuksesta. Lapsi ei ole kirjoilla missään oppilaitoksessa, vaan huoltajat vastaavat opetuksen järjestämisestä ja oppivelvollisuuden täyttymisestä. Kotiopetukseen ei tarvitse lupaa, vaan siihen voi siirtyä huoltajien ilmoituksella milloin tahansa.

Koska huoltajat päättävät opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista, kotiopetuksessa ei tarvitse noudattaa koulun lukuvuosisuunnitelmaa tai käyttää samoja oppikirjoja. Opinnoissa ei ole pakko edetä vuosiluokkien mukaan, eikä yhden oppiaineen opiskeluun ole pakko käyttää samaa tuntimäärää kuin mitä koulussa käytettäisiin.

Kotiopetuksen tulee kuitenkin noudattaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Kotioppijan pitää opiskella kaikkia opetussuunnitelmassa määriteltyjä kaikille yhteisiä oppiaineita, joista voit lukea tarkemmin tästä. Oppiaineiden sisällöissä voi edetä koulun tai kunnan opetussuunnitelman mukaan tai sitten kotioppijalle voi laatia oman suunnitelman, jossa opetussuunnitelman sisältöjä saa painottaa omien toiveiden mukaan.

Kotikunnalla on velvollisuus valvoa kotiopetuksessa olevan oppijan edistymistä. Kotiopetuksessa huoltajat ovat vastuussa siitä, että lapsen oppivelvollisuus toteutuu. Jos näin ei tapahdu, huoltajille voidaan määrätä rangaistus. Kotikunta nimeää yleensä tutkivan opettajan, jonka tehtävänä on seurata opintojen edistymistä.

Vaikka kotioppijan edistymisen seurantaan liittyvät tapaamiset pidetään usein koululla, jossa tutkiva opettaja työskentelee, koulu ei varsinaisesti ole osallisena kotioppijan edistymisen seurannassa. Koulu ei siis arvioi oppijan osaamista, eikä kirjoita todistusta (ellei kotioppija sitten tee erityisiä tutkintoja. Tutkiva opettaja kirjoittaa selosteen, jossa kerrotaan opintojen edistymisestä, mutta seloste ei ole todistus.

Perhe sopii edistymisen seurannan toteuttamistavoista tutkivan opettajan kanssa. Kotioppijan ei tarvitse osallistua koulun koeviikkoihin tai edetä muutoinkaan opinnoissaan samassa tahdissa kuin koulun oppilaat. Kokeet ovat vain yksi tapa seurata oppijan edistymistä, eivätkä ne ole pakollisia.

Näin kotiopetuksen tutkiva opettaja seuraa opinnoissa etenemistä >>

Feeniks-nettikoulu auttaa kotiopetuksen järjestämisessä

Feeniks-nettikoulu sisältää tehtävät perusopetuksen kaikille yhteisiin oppiaineisiin vuosiluokille 1-9. Nettikouluun kirjaudutaan omilla käyttäjätunnuksilla ja oppilas saa tallennettua omat vastauksensa järjestelmään. Vanhemmille ja opettajalle voidaan tehdä omat käyttäjätunnukset, joiden avulla opintojen seuraaminen on helpompaa.

Feeniks-nettikoulu ei ole virallinen koulu, joten emme kirjoita todistuksia. Suurin osa oppilaistamme on kotiopetuksessa, eli huoltajat vastaavat opetuksen järjestämisestä ja oppivelvollisuuden täyttymisestä. Nettikoulun tehtävät antavat kotiopetukseen kaivattua runkoa. Varsinkin yläkouluikäiset oppilaamme opiskelevat oppimääriä usein hyvinkin itsenäisesti etsien itse tietoa nettikoulussa oleviin tehtävänantoihin.

Autamme kotiopetuksessa olevia perheitä opintojen suunnittelussa, jonka perheet ovat kokeneet erittäin hyvänä asiana. Laadimme jokaiselle uudelle oppilaalle opintosuunnitelman, joka voidaan tehdä tietyn koulun tai kunnan opetussuunnitelman pohjalta. Suunnitelma voidaan laatia myös hyvin yksilöllisesti teidän toiveidenne perusteella. Opintosuunnitelman laatiminen ja päivittäminen sisältyvät nettikoulun kuukausihintaan, eli niistä ei veloiteta erikseen.

Harkitsetko kotiopetuksen aloittamista? Lataa ilmainen oppaamme, josta saat kaiken tarvittavan tiedon aloittamiseen!

Koulujen etäopetus onnistuu myös Feeniks-nettikoulun avulla

Miten Feeniks-nettikoulu voi tukea opiskelussa, jos kyseessä onkin koulujen etäopetus? Osa oppilaistamme on kirjoilla jossakin koulussa ja tällöin siis koulu vastaa opetuksen järjestämisestä. Feeniks-nettikoulussa tehtyjen tehtävien hyväksyminen osaksi opintosuorituksia tulee sopia etukäteen koulun kanssa.

Feeniks-nettikoulua on hyödynnetty etäopetusjärjestelyissä esimerkiksi näin:

  • Oppilas opiskelee tietyt oppiaineet kotona nettikoulussa ja muut oppiaineet koulussa oppitunneilla. Sopii tilanteeseen, jossa kouluviikkoa halutaan lyhentää esimerkiksi kouluympäristöstä johtuvan kuormituksen takia tai oppilaan on vaikeaa keskittyä tiettyjen oppiaineiden opiskeluun koulussa.
  • Oppilas opiskelee kaikki oppiaineet nettikoulussa. Hänellä on koulussa opettaja tai ohjaaja, jota hän tapaa viikottain sovittuihin aikoihin. Opettaja tai ohjaaja tarkistaa tehtävät ja auttaa opiskelussa eteenpäin. Sopii oppijalle, joka pystyy omatoimiseen työskentelyyn, mutta ei pysty syystä tai toisesta olemaan koulun oppitunneilla.
  • Oppilas matkailee perheensä kanssa useamman kuukauden, mutta pysyy silti koulun kirjoilla. Opettajan kanssa sovitaan etukäteen opiskeltavat sisällöt ja opettajalle voidaan tehdä omat käyttäjätunnukset, joilla hän pääsee seuraamaan opintojen etenemistä.

Vaikka etäopetuksessa koulu onkin vastuussa opetuksen järjestämisestä, on käytännössä vanhempien vastuulla huolehtia, että oppilas tekee kotona tai matkalla sovitut tehtävänannot. Koulujen etäopetus mukailee usein koulun muuta arkea: koulu määrittelee esimerkiksi sen, milloin tietty aihe pitää olla opiskeltu ja millä tavalla oppilas osoittaa osaamistaan (koe, esitelmä tms.).

Koulujen etäopetus vs. kotiopetus

Kun puhutaan kotikoulusta, on hyvä tarkentaa, onko kyse koulujen etäopetuksesta vai kotiopetuksesta:

Etäopetus

= lapsi tai nuori on kirjoilla koulussa eli hän on koulun oppilas. Koulu vastaa opetuksen järjestämisestä, vaikka opiskelu käytännössä tapahtuisikin kotona.

Kotiopetus

= lapsi tai nuori ei ole kirjoilla missään koulussa. Huoltajat vastaavat opetuksen järjestämisestä ja ovat vastuussa siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Kummassakin tilanteessa Feeniks-nettikoulu voi olla apuna opiskelussa. Opinnot nettikoulussa suunnitellaan teidän tilanteenne mukaan. Voit hankkia nettikoulun käyttöoikeutta juuri silloin kun tarvitset, eikä nettikouluun tarvitse sitoutua kuin kuukaudeksi kerrallaan. Täytä ilmoittautumislomake ja kokeile nettikoulua 1 kk ajan 50 euroa / perhe!

Facebookinstagram
Facebookpinterestlinkedin