fbpx
shadow

Näin kotiopetuksen tutkiva opettaja seuraa opinnoissa etenemistä

Kotiopetuksen tutkiva opettaja seuraa kotioppijan opinnoissa edistymistä, mutta ei kirjoita todistusta.

Kotiopetusta aloittaessa kotioppijan edistymisen seuranta mietityttää monia vanhempia. Edistymisen seurantaan ei ole virallista ohjetta, ja käytännöt saattavat vaihdella kunnasta riippuen. Edistymisen seurantaan on kuitenkin muodostunut joitakin melko yleisiä käytänteitä. Kokosimme tähän artikkeliin tietoa siitä, miten kotiopetuksen tutkiva opettaja seuraa opinnoissa etenemistä. Tämä artikkeli kannattaa lukea, mikäli olet aloittamassa kotiopetusta tai jos haluat muuttaa nykyisiä kotiopetuksen edistymisen seurannan käytäntöjä!

Kotiopetuksen tutkiva opettaja nimetään kotikunnasta

Kun olet päättänyt lapsesi siirtämisestä kotiopetukseen ja tehnyt tarvittavan ilmoituksen kunnalle ja lapsen koululle kotiopetuksen aloittamisesta, prosessi jatkuu kunnan toimesta. Kotikuntasi nimeää yleensä lapsellesi tutkivan opettajan (toisinaan puhutaan myös valvovasta opettajasta), joka seuraa kotioppijan opintojen edistymistä.

Kunta lähettää kirjeitse päätöksen tutkivasta opettajasta. Suomen Kotikouluyhdistyksen (SuKo) ry:n teettämässä kyselyssä (2018, 8) noin 66 % vastaajista oli saanut päätöksen kotiopetuksen tutkivasta opettajasta kuukauden sisällä kotiopetusilmoituksen jättämisestä. Mikäli päätöstä ei siis kuulu muutaman viikon jälkeen, suosittelemme olemaan kunnan sivistys- tai opetustoimeen uudelleen yhteydessä.

Kunnilla on erilaisia käytänteitä tutkivan opettajan nimeämisen suhteen. Joissain kunnissa kotioppijoiden edistymisen seuranta on keskitetty jollekin tietylle koululle ja / tai opettajalle. Joskus tutkiva opettaja nimetään lapsen lähikoulusta ja joissain tapauksissa tutkivana opettajana voi toimia myös lapsen aiempi opettaja. Perhe voi myös itse ehdottaa tutkivaa opettajaa, mutta lopullinen päätös tehdään kuitenkin kunnassa.

Alakoulussa tutkivana opettajana toimii yleensä luokanopettaja tai erityisopettaja, joka seuraa edistymistä kaikissa oppiaineissa. Yläkoulussa tutkivaksi opettajaksi voi olla nimetty koulun rehtori tai erityisopettaja, joka saattaa delegoida eri oppiaineiden seurantaa kyseisten aineiden opettajille. Tilanteen vaatiessa tutkivaa opettajaa voi pyytää vaihtamaan, mutta prosessiin saattaa kulua paljon aikaa.

Tutkivan opettajan tulisi olla teihin yhteydessä, jotta voitte sopia edistymisen seurannan käytännön toteutuksesta. Opettajan tehtävänä on myös selvittää sinulle velvollisuutesi ja oikeutesi kotiopetuksen järjestäjänä. Lähtökohtaisesti kunnalla ei ole velvollisuutta tarjota kotioppijalle samoja palveluita kuin koulun oppilaalle, mutta tähän voi olla poikkeuksia, joista opettajan tulee sinua informoida. Joillain paikkakunnilla kotiopetuksessa oleva oppilas voi esimerkiksi saada koululta oppikirjoja lainaksi tai kokonaan omaksi.

Kotiopetuksessa tulee noudattaa opetussuunnitelmaa (mutta sen voi valita itse)

Monet kotioppijat etenevät opinnoissaan tutkivan opettajan koulun tai kunnan opetussuunnitelman mukaan, ja monesti myös tutkiva opettaja olettaa asian olevan näin. Huoltajana saat kuitenkin päättää mitä opetussuunnitelmaa kotiopetuksessa noudatetaan, eli voit valita myös esimerkiksi jonkun toisen kunnan tai koulun opetussuunnitelman. Jos haluat, voit laatia kotiopetukseen oman suunnitelman, jonka tulee perustua Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Kerro kotiopetuksen tutkivalle opettajalle, mitä opetussuunnitelmaa noudatatte ja toimita hänelle opetussuunnitelma, mikäli se on erilainen kuin tutkivan opettajan käyttämä.

Vaikka noudattaisitte koulun opetussuunnitelmaa, tulee opintojen etenemisestä silti tehdä jonkinlainen dokumentti. Suunnitelmaan kannattaa kirjata alustavasti aikataulu, milloin kutakin oppiainetta ja / tai aihetta opiskellaan. Näin sinun on helpompi kertoa myös tutkivalle opettajalle opintojen edistymisestä ja pystyt sopimaan hänen kanssaan etukäteen, mitä oppiaineita yhteisessä tapaamisessa käsitellään. Dokumentoi ja tee muistiinpanoja toteutuneesta kotiopetuksesta esimerkiksi kerran viikossa.

Tapaamisia tutkivan opettajan kanssa on yleensä 1-2 kertaa lukuvuodessa, mutta tähän ei ole olemassa virallista sääntöä. Tapaamisia voi olla myös useammin. Yhden tapaamisen kesto on kuulemamme mukaan yleensä noin 1-2 tuntia riippuen siitä, kuinka montaa oppiainetta on tarkoitus käsitellä ja kuinka usein tapaamisia pidetään. Kotiopetuksen alkaessa tutkiva opettaja saattaa pitää kanssasi aloituspalaverin, jossa keskustelette ja sovitte edellä mainituista käytänteistä yhdessä. Tällainen käytäntö on esimerkiksi ohjeistuksen mukaan Raisiossa.

Teemme jokaiselle oppilaalle Feeniks-nettikoulussa opintosuunnitelman käyttämäänne opetussuunnitelmaan perustuen. Lue lisää, kuinka voit aloittaa opiskelun Feeniks-nettikoulussa!

Miten kotiopetuksen tutkiva opettaja seuraa kotioppijan opinnoissa etenemistä?

Ihannetilanteessa olette sopineet yhdessä tutkivan opettajan kanssa tapaamisen aikataulun ja sisällön etukäteen, jotta tapaamisen kaikki osapuolet voivat valmistautua siihen. Mikäli ette kuitenkaan ole sopineet sisällöistä etukäteen, ottakaa mukaan tapaamiseen kaikki kotiopetuksessa toteuttamanne työt ja materiaalit, kuten esimerkiksi tehdyt oppikirjat tai tehtävät sekä taide- ja taitoaineiden työt.

Valmistaudu kertomaan kotiopintojen etenemisestä. Voit koota eri oppiaineiden tehtävistä ja töistä esimerkiksi portfoliot tai kansiot, jotka näytätte opettajalle. Miettikää myös yhdessä lapsesi kanssa ennen tutkivan opettajan tapaamista, millainen edistymisen seurannan tapa olisi mielestänne tarkoituksenmukainen: kertooko lapsesi oppimastaan suullisesti, kirjallisesti vai esimerkiksi pitämällä esityksen?

SuKo:n (2018; 9-10, 13) kyselyn mukaan kotioppijoiden edistymisen seurannassa on käytetty hyvin monipuolisia tapoja. Yleisesti ottaen kokeet, tentit ja opettajan toteuttama testaaminen on koettu epätarkoituksenmukaisina seurannan tapoina. Mikäli tapaamisessa tehdään koe tai kokeita, olisi niistä hyvä sopia etukäteen. Kokeiden tulisi myös perustua materiaaliin, jota kotioppija on opiskellut (eikä esimerkiksi koulun käyttämään oppikirjaan, jota kotioppija ei ole käyttänyt).

Kotiopetusta järjestävät vanhemmat kokevat, että tutkivat opettajat kuuntelevat pääasiassa hyvin perheen toiveita opintojen seurantaan ja näyttöihin liittyvissä asioissa. Sen sijaan 63 % SuKo:n kyselyyn vastaajista kertoi, ettei heidän kanssaan oltu keskusteltu etukäteen kotioppijan opintojen etenemisestä. (SuKo, 2018; 8, 13.) Opettajalle kannattaa toimittaa suunnitelma siitä, miten opinnot etenevät, vaikka hän ei itse ottaisikaan asiaa puheeksi. Tämä on erityisen tärkeää varsinkin silloin, jos noudatatte muuta kuin tutkivan opettajan käyttämää opetussuunnitelmaa.

Saako kotioppija todistuksen opinnoistaan?

Tutkivan opettajan tehtävä ei ole arvioida opintoja, vaan seurata, että kotioppija edistyy opinnoissaan käytettävän opetussuunnitelman mukaisesti. Opettaja ei siis kirjoita lapsellesi todistusta arvosanoineen, vaan tekee selosteen opintojen edistymisestä. Tutkiva opettaja lähettää selosteen teille ja kunnalle.

Mikäli lapsesi on opintojensa loppusuoralla ja haluaisitte saada arvosanat päättötodistukseen, tulee lapsesi tällöin osallistua erityisiin tutkintoihin perusopetuksen pakollisista oppiaineista. Todistuksia voidaan kirjoittaa yksittäisen oppiaineen, tietyn vuosiluokan tai koko perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta.

Erityisten tutkintojen järjestämisestä kannattaa olla kuntaan hyvissä ajoin yhteydessä, sillä niitä järjestetään erillisestä pyynnöstä. Erityisen tutkinnon voi järjestää taho, jolla on lupa järjestää perusopetusta. On hyvä huomioida, että kaikki kunnat eivät järjestä tutkintoja lainkaan tai ilmoittautuminen erityisiin tutkintoihin tapahtuu vain tiettyyn aikaan vuodesta, esimerkiksi elokuussa tai tammikuussa.

Kotiopetuksessa olevan ei tarvitse opiskella valinnaisia oppiaineita. Myöskään oppilaanohjaus ei ole pakollinen oppiaine. Mikäli kotioppija ei suorita perusopetuksen päättyessä erityisiä tutkintoja, tutkiva opettaja kirjoittaa selosteen opintojen etenemisestä. Perusopetuksen jälkeen yhteishaussa tarvitaan arvosanat sisältävä päättötodistus, mutta kotioppija voi hakeutua opiskelijaksi toisen asteen oppilaitokseen myös oppilaitoksen oman harkinnanvaraisen oppilaaksioton kautta. Tällöin arvosanoja sisältävää päättötodistusta ei välttämättä tarvitse päästäkseen jatko-opintoihin.

Näin kotiopetuksen tutkiva opettaja seuraa edistymistä – listaus yleisistä käytännöistä

Käytännöt kotiopetuksen edistymisen seurannasta vaihtelevat kunnittain, mutta yleisesti seuranta etenee näiden pääkohtien mukaisesti:

 • Lapsellesi nimetään tutkiva opettaja, joka voi olla lähikoulun opettaja tai jonkun muun kunnan koulun opettaja.
 • Päätös tutkivasta opettajasta lähetetään teille kotiin muutaman viikon sisällä siitä, kun olet ilmoittanut lapsesi kotiopetukseen.
 • Tutkiva opettaja on teihin yhteydessä ja kertoo edistymisen seurannan käytänteistä sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi kotiopetuksen järjestäjänä.
 • Yleensä kotioppijaa eivät koske samat palvelut ja oikeudet kuin koulussa käyviä (esim. oppimateriaalit, maksuton kouluruokailu yms.). Kuntakohtaiset poikkeukset ovat kuitenkin mahdollisia.
 • Kotioppija ei voi olla oppimisen tehostetun tai erityisen tuen piirissä, eli hänellä ei voi olla esimerkiksi vapautusta tai yksilöllistettyä oppimäärää jostakin oppiaineesta, eikä hän saa koulusta tukiopetusta. Edistymisen seurannan sekä mahdollisten erityisten tutkintojen arviointi tapahtuu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevien kriteerien mukaisesti.
 • Sovi tutkivan opettajan kanssa edistymisen seurannan käytänteistä ja toimita hänelle suunnitelma siitä, miten olet ajatellut opintojen etenevän. Toimita myös opetussuunnitelma, jos noudatatte jotain muuta kuin tutkivan opettajan koulun opetussuunnitelmaa.
 • Yleensä tapaamisia on noin 1-2 kertaa lukuvuoden aikana, joissain kunnissa useammin.
 • Tapaamisissa käydään sovitulla tavalla näytöt opintojen etenemisestä opetussuunnitelmaan perustuen. Tutkivan opettajan tehtävä on tarkistaa, miten opinnoissa on edetty, mutta ei arvioida opintoja arvosanoin. (Vinkkejä seurannassa käytettyihin tapoihin löydät esimerkiksi SuKo:n teettämästä kyselystä (2018)).
 • Tutkiva opettaja kirjoittaa selosteen opintojen etenemisestä ja hän toimittaa selosteen teille ja kunnalle. Seloste ei ole todistus.
 • Jos haluatte todistuksen tietyn oppiaineen, vuosiluokan tai perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta, ilmoita lapsesi erityisiin tutkintoihin hyvissä ajoin. Kysy lisätietoja tutkivalta opettajalta ja kotikunnastasi.

Jäikö jokin asia mietityttämään? Tule kysymään ja keskustelemaan Facebook-ryhmäämme!

 

Tässä artikkelissa käytetyt lähteet:

Opetushallitus 2021. Kotiopetus. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kotiopetus, tarkistettu 30.7.2021.

Opetushallitus 2016. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Määräykset ja ohjeet 2014:96. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf, tarkistettu 30.7.2021.

Raision kaupunki. Kotiopetuksen prosessikuvaus Raision kaupungin perusopetuksen oppilaitoksissa. http://julkaisut.raisio.fi/kokous/2020313572-4-1.PDF, tarkistettu 30.7.2021.

Suomen Kotikouluyhdistys ry 2018. Kotioppijan seuranta -kyselyn kooste. https://www.suomenkotikouluyhdistys.fi/wp-content/uploads/2019/01/SuKo-2018-Kotioppijan-seuranta-kyselyn-kooste.pdf, tarkistettu 30.7.2021.

Kotiopetus kesällä: yli 15 vinkkiä rennompaan opiskeluun

Kotiopetus kesällä yli 15 vinkkiä rennompaan opiskeluun

Kotikoulua voi käydä mihin aikaan vuodesta tahansa ja kotiopetus kesällä tarjoaakin loistavia mahdollisuuksia opiskeluun. Oppimista tapahtuu eri ympäristöissä vaihtelevilla tavoilla, kun yhdistät kotiopetusta muihin kesäpuuhiinne. Nappaa tästä artikkelista yli 15 vinkkiä, joilla kotiopetus kesällä sujuu mukavasti!

 

Hyödynnä kotiopetuksessa hyvät ulkoilusäät

Kesällä lämpimällä säällä on mukavaa liikkua ulkona, ja tämä kannattaa hyödyntää myös kotiopetuksessa. Eri oppiaineiden sisältöjä voi hyvin opiskella ulkona kesän aikana. Tässä muutamia sisältöjä, jotka sopivat erityisen hyvin kesällä ulkoilmassa opiskeltaviksi:

 

 • Ympäristöoppi: lajien tunnistus, luonnon havainnointi, kasvuolosuhteiden tutkiminen
 • Biologia: kasvion tai eliökokoelman koostaminen, luontoon liittyvä tutkimus
 • Liikunta: uiminen, luontoliikunta, yleisurheilu ja pallopelit, pihapelit, suunnistus sekä muita lajeja kuten parkour, rullalautailu ja pyöräily
 • Ympäristöoppi ja Terveystieto: turvallinen liikkuminen vesillä

 

Kesällä liikutaan monesti enemmän veden äärellä uimarannoilla ja veneillessä. Siksi kesä on hyvä ajankohta opetella vesillä liikkumisen ja uimisen turvataitoja.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (Opetushallitus, 2014, 132) on muun muassa vuosiluokkien 1-2 sisältönä: “Harjoitellaan turvallista toimimista lähiympäristössä ja liikenteessä. Perehdytään turvataitoihin sekä turvallisuusohjeisiin ja niiden perusteluihin.” Yläkoulun liikunnan tavoitteissa on kirjattu uima- ja pelastustaitojen vahvistaminen (Oph, 2014, 434).

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös: Näin sujuu lapsen siirtäminen kotiopetukseen – 3 selkeää askelta

 

Kotiopetus kesällä voi sisältää vaikkapa metsäretkiä

Oppimista tapahtuu luontaisesti monenlaisissa ympäristöissä, ja kesällä eräs loistava ympäristö on metsä. Päiväretken tai yön yli tapahtuvan telttailun lomassa voi opiskella hyvinkin erilaisia sisältöjä.

Metsässä voi luontaisesti opiskella tietysti metsään liittyviä sisältöjä, joita löytyy erityisesti ympäristöopista, biologiasta sekä maantiedosta. 3-6 luokkien ympäristöopissa sisältöinä ovat esimerkiksi Suomen luonto ja karttojen käyttäminen (Oph, 2014, 241). Maa- ja kallioperää voi myös hyvin opiskella metsäretkellä. Biologiassa 7-9 luokilla perehdytään suomalaiseen metsäekosysteeemiin (Oph, 2014, 381), ja mikä olisikaan parempi paikka aiheen opiskeluun kuin metsä!

Metsäretkillä on aina hyvä olla mukana ensiapupakkaus ja yleisimpiä ea-taitoja voi harjoitella aidossa ympäristössä. Miten esimerkiksi hoidetaan kaatumisen seurauksena nyrjähtänyt nilkka? Tai miten sidotaan puukon lipeämisestä syntynyt haava? Toiminta ensiaputilanteissa kuuluu sekä 3-6 luokkien ympäristöopin että 7-9 luokkien terveystiedon sisältöihin (Oph, 2014; 241, 400).

Oppiaineet, joita ei ehkä ensimmäisenä tulisi mieleen opiskella metsäretkellä, ovat uskonto ja elämänkatsomustieto. Kummankin oppiaineen yläkoulun sisällöissä tarkastellaan erilaisia uskontokäsityksiä, ja luonnonuskontojen käsittelyyn metsä on mahtava ympäristö. (Oph, 2014; 405, 408, 412.)

Lisäksi erityisesti elämänkatsomustiedossa pohditaan omien valintojen vaikutusta kestävään tulevaisuuteen sekä huomataan eettisiä ulottuvuuksia myös ympäristöstä. Pohdinnoissa tarkastellaan ihmisen ja luonnon välistä suhdetta, johon metsäretki tarjoaa näkemyksiä. (Oph, 2014; 412 – 413.)

 

Lomamatkoilla tulee opiskeltua huomaamatta

Oletteko kesällä tekemässä matkan kotimaahan tai ulkomaille? Kotioppija kannattaa ottaa mukaan sekä matkan suunnitteluun että toteutukseen, sillä samalla hän voi opiskella monipuolisesti eri sisältöjä.

Kotiopetus kesällä voi olla käytännössä vaikka matkasuunnitelman laatimista: voitte laskea yhdessä esimerkiksi matkaan kuluvaa aikaa ja vertailla, kuinka kauan matkaan kuluisi kävellen, autolla tai lentokoneella. Selvittäkää, kuinka pitkä matka kohteeseen on ja miettikää, kuinka pitkä matka olisi kilometrien sijasta sentti- tai millimetreinä. Yksikkömuunnokset kuuluvat 3-6 -luokkien matematiikan sisältöihin ja lisäksi mittakaavaa voi opiskella tutustumalla matkakohteen karttoihin (Oph, 2014; 236).

Voitte suunnitella yhdessä matkan budjettia. Etsikää tietoa esimerkiksi matkakohteen keskimääräisestä hintatasosta ja kuinka paljon pääsyliput mielenkiintoisiin nähtävyyksiin maksavat. Lapsi oppii hahmottamaan rahasummia ja pohtimaan rahankäyttöä, joka sivuaa matematiikan rahaan liittyvien laskujen lisäksi myös yhteiskuntaopin sisältöjä.

Oman talouden hallinta kuuluu 7-9 -luokkien yhteiskuntaopin tavoitteisiin (Oph, 2014; 419.) Alakoulun yhteiskuntaopin tavoitteena on muun muassa “tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja” (Oph, 2014, 260).

Lomamatkaan voi yhdistää äidinkielen sisältöjä esimerkiksi kirjoittamalla matkakertomuksen. Matkapäiväkirjaa voi pitää myös vieraalla kielellä, ja kielitaitoa voi mahdollisesti harjoitella myös paikallisten kanssa matkakohteesta riippuen. Historiassa voi tutustua matkakohteen historiaan tai tiettyyn ajanjaksoon, jolloin matkakohde oli merkittävässä roolissa maailmanhistorian kannalta.

Paitsi historian opintojen kannalta, matkakohteen arkkitehtuuri ja museot voivat tarjota loistavaa sisältöä myös kuvataiteen opintoihin. Historian ja kulttuurin vaikutusten ymmärtäminen taiteessa on eräs kuvataiteen tavoitteista 3-6 -luokilla ja 7-9 -luokilla. Kaikilla vuosiluokilla kuvataideopetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. (Oph, 2014; 145, 267, 427.)

 

Kotiopetus kesällä on myös arkea kotona

Kesällä tulee aikaa vietettyä tietysti myös kotosalla. Kesäisiin päiviin saa hyvin liitettyä opiskeltavia sisältöjä esimerkiksi ympäristöopista, maantiedosta, käsitöistä ja yhteiskuntaopista.

Puutarhanhoidon saa loistavasti yhdistettyä kotiopetukseeen, sillä ympäristöopin 1-2 luokkien sisällöissä on mainittu pienimuotoisten tutkimusten toteuttaminen kasveja kasvattamalla (Oph, 2014, 133). Kasvien kasvatus kuuluu myös yläkoulun biologian sisältöihin.

Kesäpäivänseisaus ja juhannuksen valoisat yöt antavat mahdollisuuden tarkkailla vuodenaikoja ja maapallon liikkeen vaikutusta konkreettisesti. Ympäristöopin 3-6 -luokkien sisällöissä perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. 7-9 -luokkien maantiedon sisällöissä on mainittu planetaarisuus sekä vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelu. (Oph, 2014; 242, 386.)

Sään ja ympäristön ilmiöiden tutkiminen kuuluvat 3-6 -luokkien ympäristöopin tavoitteisiin ja sisältöihin (Oph, 2014, 242). Kesällä ukonilma ja sateenkaaret ovat luonnonilmiöitä, joiden tutkimisen voi kiinnostavalla tavalla yhdistää opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Ehkä kotona tai kesämökillä on jokin remontointiprojekti meneillään, jossa kotioppija pääsee avustamaan? Käsitöiden sisältöihin kuuluu erilaisten materiaalien sekä työkalujen käyttäminen, jota remontoinnin yhteydessä tulee yleensä väkisinkin harjoiteltua.

Jos yläkouluikäisellä lapsellasi on jo kesätyö, käyttäkää tämä hyödyksi yhteiskuntaopin opinnoissa! Tutkikaa yhdessä palkkakuittia, työehtoja ja keskustelkaa työntekijän ja työnantajan vastuista sekä oikeuksista. Kesätyön puitteissa voi opiskella sisältöjä niin taloudellisesta toiminnasta kuin oman elämän hallinnastakin (Oph, 2014, 261).

 

Lähde:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus: Määräykset ja ohjeet 2014:96.

 

Tässä oli vain pieni osa kaikesta siitä, mitä kesällä voi opiskella! Miten sinä järjestät kotiopetusta kesällä?

 

P.S. Feeniks-nettikoulu on auki koko kesän! Nettikoulun tehtävät voitte toteuttaa haluamallanne tavalla esimerkiksi ulkoilmassa tai lomamatkalla. Aloittaminen onnistuu myös kesällä, täytä vain ilmoittautumislomakkeemme!

 

Kotikoulun järjestäminen käy helposti – näin kokeilet Feeniks-nettikoulua

Kotikoulun järjestäminen on helpompaa Feeniks-nettikoulun avulla.

Kotikoulun järjestäminen voi aiheuttaa harmaita hiuksia. Tietoa kotiopetuksesta ja etäopetuksesta on liian vähän tai sitten se on ristiriitaista. Mistä ihmeestä voi tietää edes, mitä kotikoulussa pitää opiskella? Feeniks-nettikoulu tukee kotiopetukseen siirtymisessä. Tarjoamme valmiit tehtävät, joiden myötä hahmotat selkeästi perusopetuksessa opiskeltavat asiat. Kerromme tässä artikkelissa, miten voit kokeilla opiskelua Feeniks-nettikoulussa ilman riskiä ja sitoutumista.

Kotikoulun järjestäminen voi olla aluksi haastavaa

Kun olette harkitsemassa kotiopetusta, ei ole ihme, että prosessi näyttää monimutkaiselta. Tietoa voi olla niukasti saatavilla, eikä lähipiiristä välttämättä löydy ihmistä, joka osaisi neuvoa asiassa. Alussa voi olla hankala hahmottaa sitä, missä järjestyksessä kotiopetukseen liittyvät asiat kannattaa tehdä. Monet vanhemmat miettivät esimerkiksi tällaisia kysymyksiä:

 • Teenkö ensin ilmoituksen kotiopetukseen siirtämisestä…
 • …vai hankinko oppimateriaalit?
 • Entä jos kotiopetus ei onnistukaan?
 • Voiko kotiopetusta jotenkin testata ensin?

Kotiopetuksen järjestäminen on huoltajien vastuulla, joten ei ole ihme, että siihen siirtyminen saattaa herättää epävarmuutta. Perhearki tulee kotiopetukseen siirtymisen myötä todennäköisesti myös muuttumaan erinäköiseksi.

Tästä syystä Feeniks-nettikoulu tarjoaa uusille oppilaille riskittömän testijakson. Kahden viikon testijaksolla pääsette tutustumaan nettikoulun tehtäviin, opettelemaan nettikoulun käyttöä sekä kokeilemaan, sopiiko nettikoulu oppilaan opiskeluympäristöksi. Voitte kokeilla nettikoulua, vaikka ette olisi vielä varmoja kotiopetukseen siirtymisestä.

Feeniks-nettikoulu tarjoaa valmiit Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (ns. valtakunnallinen ops) pohjautuvat tehtävät, joiden avulla hahmotatte helposti, mitä asioita kotiopetuksessa tulisi opiskella. Tehtävät tekemällä oppilas tulee suorittaneeksi perusopetuksen pakollisen oppimäärän.

Miten kotiopetus aloitetaan? Katso 3 selkeää askelta!

Näin aloitat testijakson Feeniks-nettikoulussa

Pääset aloittamaan testijakson lähettämällä meille ilmoittautumislomakkeen. Saatuamme ilmoittautumisen, olemme sinuun puhelimitse yhteydessä. Puhelinkeskustelussa selvitämme, milloin haluatte aloittaa nettikoulussa ja sovimme yhteisen ajan Feeniks-nettikoulun esittelylle. Opiskelun Feeniks-nettikoulussa voi aloittaa hyvin joustavasti, sillä nettikoulumme on avoinna ympäri vuoden. Voitte aloittaa juuri silloin haluatte.

Esittely toteutetaan täysin etänä puhelimitse tai videoyhteydellä. Oppilaan ja huoltajan tulee olla esittelyn aikana tietokoneen äärellä, sillä esittelyssä harjoitellaan yhdessä käyttämään nettikoulun toimintoja. Oppilas saa esittelyssä omat käyttäjätunnukset Feeniks-nettikouluun ja pääsette aloittamaan testijakson.

Testijakson aikana voitte kysyä neuvoa ja tukea Feeniks-nettikoulun ylläpidosta sähköpostilla, puhelimitse, tekstiviestillä tai lähettämällä viestin nettikoulussa viestitoiminnolla. Testijakson päättymisen jälkeen olemme teihin yhteydessä ja tiedustelemme halukkuuttanne jatkaa opiskelua Feeniks-nettikoulussa.

Feeniks-nettikoulussa voit opiskella koska tahansa

Kahden viikon testijakson aikana tehtäviä saa tehdä nettikoulussa niin paljon kuin haluaa. Jos jatkatte nettikoulussa testijakson jälkeen, säilyvät testijakson aikana tehdyt tehtävät edelleen oppilaan tiedoissa. Testijakson käyttäminen ei sido teitä mihinkään: jos toteatte, että nettikoulu ei sovi teille, voitte lopettaa nettikoulun käytön testijakson jälkeen eikä teidän tarvitse maksaa kuukausimaksua.

Feeniks-nettikoulun testijakso ei siis sido jatkotilaukseen. Testijakson jälkeenkään teidän ei tarvitse sitoutua nettikouluun useiksi kuukausiksi, vaan voitte hankkia käyttöoikeutta yhden kuukauden kerrallaan. Tämä mahdollistaa opintojen tekemisen juuri teille sopivassa aikataulussa: voitte pitää nettikoulun käytöstä taukoa ja maksaa kuukausimaksun vain silloin, kun haluatte opiskella Feeniks-nettikoulun tehtävien parissa.

Feeniks-nettikoulu on auki 24 tuntia joka päivä, 7 päivää viikossa, 365 päivää vuodessa.

Feeniks-nettikoulu on avoinna 24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa koko vuoden ympäri. Teillä on vapaus valita, milloin haluatte opiskella nettikoulussa. Aloittaminen Feeniks-nettikoulussa onnistuu koska tahansa.

Kotikoulun järjestäminen voidaan toteuttaa yhteistyössä koulun kanssa

Entä jos lapsi käy edelleen koulussa ja vasta pohditte etä- tai kotiopetusmahdollisuutta? Feeniks-nettikoulun testijakson voitte ottaa, vaikka lapsesi kävisi edelleen koulua. Voitte testata nettikoulua koulun ohella ennen kuin teette kauaskantoisempia päätöksiä opetuksen järjestämistä koskien.

Vaikka suuri osa Feeniks-nettikoulun oppilaista on huoltajien järjestämässä kotiopetuksessa, nettikoulu sopii myös tilanteisiin, jossa lapsi opiskelee edelleen koulun kirjoilla. Nettikoulun tehtävät sopivat täydentämään koulun opintoja tai jos lapsi on etäopetuksessa, nettikoulussa tehdyt opinnot voidaan koulussa hyväksyä opintosuorituksiksi.

Jos haluatte opiskella Feeniks-nettikoulussa kotona koulun järjestämässä koko- tai osa-aikaisessa etäopetuksessa, suosittelemme kokeilemaan ensin testijaksoamme. Mikäli nettikoulu vaikuttaa sopivalta, voitte ottaa asian puheeksi koulun kanssa. Feeniks-nettikoulun tehtävät voidaan koulun suostumuksella hyväksyä opintosuorituksiksi tilanteessa, jossa lapsi opiskelee kotona koulun järjestämässä etäopetuksessa.

Mikäli oppilaamme on etäopetuksessa, teemme koulun kanssa yhteistyötä. Opintosuunnitelmassa määritellään yhdessä koulun kanssa oppilaan tarpeisiin vastaavat opintokokonaisuudet. Koulun opettajalle voidaan tehdä nettikouluun omat käyttäjätunnukset, joilla hän pääsee tarkistamaan oppilaan tekemät tehtävät.

Kiinnostaako kotikoulu? Kokeile opiskelua Feeniks-nettikoulussa täysin riskittä esimerkiksi kesällä. Täytä vain ilmoittautumislomakkeemme!

”Kotiopetuksessa sosiaaliset taidot eivät kehity”: 5 oletusta kotikoulusta

Kotiopetuksessa sosiaaliset taidot eivät kehity + 4 muuta oletusta kotikoulusta

Kotiopetus on Suomessa ainakin toistaiseksi pienen vähemmistön valinta, joka herättää kummastelua. Kotiopetuksesta on paljon näkemyksiä ja mielipiteitä. Tähän artikkeliin valikoitui 5 yleisintä kotikoulua koskevaa oletusta, jotka eivät pidä paikkaansa joko kokonaan tai osittain. Useimmat kotikouluperheet ovat todennäköisesti saaneet kuulla, että kotiopetuksessa sosiaaliset taidot eivät muka kehittyisi. Mitä muita väittämiä kotiopetuksesta liikkuu?

1. ”Kotiopetuksessa sosiaaliset taidot eivät kehity”

Varmasti yleisin pelko ja huoli, mitä kotikouluun jäävän lapsen osalta on, että lapsi eristäytyy ja syrjäytyy. Koulun ryhmämuotoisen lähiopetuksen ajatellaan olevan erityisen tärkeää lapsen sosiaalisten taitojen kehittymisen kannalta.

Koulu ei kuitenkaan ole ainoa paikka, jossa lapset kohtaavat muita ihmisiä. Suurimmalla osalla lapsista on koulun lisäksi muitakin sosiaalisia kontakteja, kuten perheen lähipiiri, kaverit sekä harrastukset. Kotiopetuksessa aikaa jää enemmän esimerkiksi harrastuksille ja vapaalle toiminnalle kavereiden kanssa, jolloin kotiopetuksessa sosiaaliset taidot kehittyvät lapsilähtöisesti ja vaihtelevissa ympäristöissä sekä tilanteissa.

Koulun tarjoamat sosiaaliset suhteet eivät välttämättä ole vain positiivisia. Esimerkkeinä mainittakoon koulukiusaaminen ja oppilaiden välinen kilpailu esimerkiksi arvosanoissa tai suosiossa. Kotiopetus saattaa olla koulukiusatulle mahdollisuus saada turvallinen ympäristö opiskeluun. Myös muut oppilasryhmän sisäisestä hierarkiasta johtuvat haasteet jäävät kotiopetuksessa pois.

2. ”Oppimateriaaleihin menee hirveästi rahaa”

Koulu ei ole velvollinen tarjoamaan oppimateriaaleja kotikoululaiselle, vaan kotiopetuksen järjestäjä (eli huoltaja) hankkii tarvittavat materiaalit itse. Huoltaja saa kuitenkin itse päättää, mitä oppimateriaaleja haluaa hankkia. Kotiopetuksessa ei ole siis pakko käyttää esimerkiksi samoja oppikirjoja mitä koulussa.

Oppimateriaaleihin menee paljon rahaa, jos haluaa hankkia joka oppiaineesta uudet oppikirjat. Mutta jos käyttää kekseliäisyyttä, ja hyödyntää kirjastojen sekä internetin materiaaleja, voi oppimateriaalit hankkia lähes ilmaiseksi. Oppimateriaaleja voi löytää myös käytettynä esimerkiksi muilta kotikouluperheiltä ja lisäksi jotkut koulut antavat käytöstä poistettuja kirjoja kotioppilaille.

3. ”Et osaa opettaa lasta itse, ellet ole ammatiltasi opettaja”

Kotiopetuksen aloittamiseen ei tarvita lupaa, eikä vanhemman tarvitse olla ammatiltaan opettaja. Kuka tahansa voi siis ottaa lapsensa kotiopetukseen ja opettaa hänelle perusopetuksen oppimäärän kotona.

Kotiopettajan ei tarvitse osata ja muistaa kaikkea, mitä perusopetuksessa opetetaan. Tärkein piirre kotiopettajalle on oma uteliaisuus. Voit siis opetella asioita yhdessä lapsesi kanssa ja oppia samalla itsekin uutta! Sinun ei tarvitse olla opettaja perinteisessä mielessä, vaan voit ajatella olevasi ennemminkin ohjaaja: tuet lasta oikeaan suuntaan ja selvität asioita yhdessä hänen kanssaan.

Sinun ei tarvitse opettaa kaikkea itse, vaan voit hyödyntää ulkopuolisia tahoja opetuksen järjestämisessä. Esimerkiksi kansanopistoilta ja muilta vapaan sivistystyön toimijoilta löytyy kursseja eri aiheisiin, joista osa sopii hyvin myös perusopetuksen sisältöihin. Netistä löytää myös monia verkkokursseja ja oppimisalustoja, kuten Feeniks-nettikoulun!

Kokemuksemme mukaan useimmat kotiopettajavanhemmat pärjäävät hyvin opetuksen järjestämisessä, vaikka heillä ei olisi minkäänlaista opettajakokemusta ennen kotikoulun aloittamista. Oppiaineista matemaattiset aineet ja vieraat kielet ovat useimmiten niitä, joihin halutaan yksityisopetusta. Yksityisopettajasta voi olla hyötyä myös muissa oppiaineissa, varsinkin jos oppilaalla on oppimiseen liittyviä haasteita.

Feeniks-nettikoulun kautta voit palkata lapsellesi yksityisopettajan tai tuutorin tarpeidenne mukaan.

Jos olet opettaja ja haluat tarjota yksityisopetusta tai tuutorointia,

jätä yhteystietosi opettajalistallemme!

4. ”Kotiopetuksen järjestäminen vaatii paljon aikaa ja vaivaa”

Kotiopetuksen pitää noudattaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, johon kotiopettajan tulee perehtyä kotikouluun siirryttäessä. Mitä uudempi asia opetussuunnitelma ja opetuksen suunnitteleminen huoltajalle on, sitä enemmän siihen menee aluksi aikaa.

Ajan myötä opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta tulee kuitenkin vaivattomampaa, ja teille alkaa muodostua omia toimintatapoja kotikoulun toteuttamiseen. Kotikoululainen löytää vähitellen hänelle mieluisat ja toimivimmat tavat opiskeluun, ja sinä näet opetuksen laajempana kokonaisuutena. Kotiopetuksessa kaikki arjen tilanteet voivat olla oppimiskokemuksia: opetusta voi siis liittää osaksi niitä asioita, mitä muutenkin teette päivittäin.

 

Kaikki arjen tilanteet voivat olla oppimiskokemuksia!


Feeniks-nettikoulusta löydät valmiit tehtävät, jotka tekemällä oppilas tulee suorittaneeksi perusopetuksen oppimäärän. Voit hyödyntää tehtäviä myös kotiopetuksen suunnittelussa: saat tehtävistä konkreettisen tiedon ja ideat, mitä asioita opetuksen tulisi sisältää. Teemme kanssanne opintosuunnitelman, jolloin sinun ei tarvitse kahlata valtavaa opetussuunnitelmaa kokonaan itse!

5. ”Lapsi ei opi kotikoulussa työelämässä vaadittavia taitoja”

Työelämässä tarvittavat taidot eivät ole yhtenäinen, kaikille samaa tarkoittava asia. Eri aloilla työskentelevät ihmiset tarvitsevat töissään erilaisia taitoja. Opetettavat sisällöt tulevat myös jälkijunassa verrattuna yhteiskunnan kehitykseen, opetettiin niitä sitten kotona tai koulussa. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat digitaidot, jotka suurin osa tämän hetken työikäisistä on oppinut vasta peruskoulun päättymisen jälkeen. Mistä voimme tietää, mitä taitoja työelämässä edes tarvitaan 20 vuoden kuluttua?

Olettamus työelämätaitojen puutteellisuudesta liittyy myös ajatukseen sosiaalisten taitojen oppimisesta. Työpaikoilla sosiaalinen vuorovaikutus tapahtuu yleensä eri-ikäisten ihmisten kanssa vaihtelevissa ryhmissä. Eri työtehtävissä tarvitaan myös erilaisia taitoja: esimerkiksi toimistotyössä vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on erityyppistä kuin vaikkapa vanhusten kanssa työskentelevän lähihoitajan työssä. Kotiopetuksessa sosiaalisia taitoja tulee harjoiteltua eri-ikäisten ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa vaihtelevissa tilanteissa.

 

Koulu ei ole ainoa paikka, jossa on aikatauluja.

”Jos lapsen ei ole pakko aamuisin herätä kouluun, miten hän pystyy aikuisena noudattamaan työpaikan aikatauluja?”, saattavat monet miettiä kuullessaan kotikoulusta. Koulu ei kuitenkaan ole ainoa paikka, jossa on aikatauluja. Aikataulujen noudattamista oppii myös harrastuksissa, tapahtumissa ja vaikka siinä, että ehtii bussiin tai junaan ajoissa. Kaikissa työtehtävissä noudatettavia aikatauluja ei myöskään ole yhtä paljon.

Koulu tuo ulkopuolisen vaatimuksen herätä tiettyyn aikaan ja opiskella tiettyyn aikaan. Kotiopetuksessa lapsi oppii vanhemman tukemana säätelemään omaa toimintaansa. Motivaatio heräämiseen ja koulutehtävien tekemiseen ovat lapsella itsellään, eikä ulkoapäin pakotettujen aikataulujen tai rutiinien vuoksi. Itseohjautuvuus ja sisäinen motivaatio avaavat lapselle mahdollisuuksia suuntautua tulevaisuudessa juuri sille alalle, mikä hänestä tuntuu omalta ja missä hän voi menestyä.

Mitä mieltä sinä olet näistä väittämistä? Tule keskustelemaan aiheesta lisää Facebook-ryhmäämme!

Näin sujuu lapsen siirtäminen kotiopetukseen – 3 selkeää askelta

Oletko miettinyt lapsesi opettamista kotona tai onko lapsi itse ehdottanut kotiopetukseen siirtymistä? Kotiopetuksesta liikkuu paljon tietoa, josta osa on väärää. Miten lapsen siirtäminen kotiopetukseen oikeasti tapahtuu?

Tästä artikkelista löydät kolme askelta, joita noudattamalla voit siirtää lapsesi kotiopetukseen:

 1. Suunnittele kotiopetukseen siirtyminen.
 2. Tee ilmoitus kotiopetukseen siirtämisestä.
 3. Sovi kotiopetuksen käytänteet.

Tarkastellaan kutakin askelta hieman tarkemmin.

1. Suunnittele lapsen siirtäminen kotiopetukseen

Ensimmäinen askel on yksinkertainen. Keskustele kotiopetuksesta ja siihen siirtymisestä lapsesi kanssa. Mitä mieltä hän on kotiopetukseen siirtymisestä?

Juttele lapsen kanssa siitä, mitkä ovat kotiopetuksen hyvät ja huonot puolet. Hahmotelkaa yhdessä, miltä arki näyttäisi ja tuntuisi kotiopetuksessa. Kotiopetus onnistuu sitä paremmin, mitä motivoituneempi lapsi itse siihen on.

Monesti kotiopetukseen siirtymisen taustalla voi olla haasteita lapsen nykyisen koulun kanssa, ja keskusteluyhteys kouluun voi olla huono. Tästä huolimatta kotiopetukseen siirtyminen kannattaa ottaa puheeksi myös koulussa.

Kun olet keskustellut kotiopetuksen aloittamisesta lapsesi ja muiden hänen koulunkäyntiinsä liittyvien henkilöiden kanssa, on aika edetä eteenpäin.

2. Tee ilmoitus kotiopetukseen siirtymisestä

Sinun tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kotiopetukseen siirtymisestä. Tähän ei ole olemassa mitään virallista lomaketta, vaan itse kirjoitettu ilmoitus riittää.

Näin sujuu lapsen siirtäminen kotiopetukseen 1
Kotiopetuksen aloittamiseen ei tarvitse hankkia lupaa, vaan se on huoltajan päätös ja ilmoitusasia.

Kotiopetukseen ei siis tarvita mitään erillistä lupaa, vaan huoltajan ilmoitus riittää. Ilmoitus kannattaa tehdä sekä lapsen nykyisen koulun rehtorille että asuinkuntanne koulutoimen edustajalle (sivistys- tai koulutoimen johtajalle).

Voit käyttää ilmoitukseen seuraavaa viestimallia:

Arvoisa sivistystoimenjohtaja, (kannattaa tarkistaa virkanimitys)

Ilmoitamme, että tästä päivästä (pvm) lähtien lapsemme (nimi, sotu) siirtyy kotiopetukseen. Otamme täyden vastuun hänen oppivelvollisuutensa suorittamisesta. Hänet voidaan tällä ilmoituksella poistaa (koulun nimi) kirjoilta.

Odotamme oppivelvollisuuden etenemistä valvomaan valitun opettajan/koulun pikaista yhteydenottoa.

Ystävällisin terveisin,
Huoltajat (pvm ja allekirjoitukset)

Kun olet ilmoittanut kotiopetukseen siirtymisestä, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

3. Sovi kotiopetuksen käytänteet

Kun olet tehnyt ilmoituksen kotiopetukseen siirtymisestä, kunta nimeää lapsellesi tutkivan opettajan. Opettajan pitäisi olla teihin yhteydessä. Mikäli päätöstä tutkivan opettajan nimeämisestä ei kuulu, ole yhteydessä kuntanne koulutoimesta vastaavaan henkilöön ja tiedustele asian etenemistä.

Yleensä tutkivaa opettajaa tavataan 1-2 kertaa lukuvuoden aikana. Sovit tapaamisten käytänteistä ja kotiopiskelun seurannan tavoista yhdessä opettajan kanssa.

Opetuksen järjestämistä varten sinun tulee tutustua Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, sillä se velvoittaa kaikkea Suomessa järjestettävää perusopetusta. Laadi opetuksen järjestämistä varten suunnitelma. Voit tehdä opetussuunnitelman itse tai toteuttaa kotiopetusta esimerkiksi jonkun koulun opetussuunnitelman mukaisesti.

Kotiopetuksessa saatte valita itse muun muassa opiskelumetodit ja oppimateriaalit. Sinun ei tarvitse hankkia samoja kirjoja mitä tutkivan opettajan koulussa käytetään. Kotiopetuksessa ei ole pakko käyttää oppikirjoja ollenkaan. Koulu voi antaa halutessaan oppikirjoja tai muuta materiaalia myös kotioppilaalle, mutta koulu ei voi velvoittaa sinua hankkimaan lapsellesi tiettyjä materiaaleja opiskeluun.

Kotiopetuksen käytänteissä on siis kolme osaa:

 1. Opintojen edistymisen valvonnasta sopiminen yhdessä tutkivan opettajan kanssa.
 2. Opetussuunnitelman laatiminen kotiopetukseen.
 3. Tarvittavien oppimateriaalien ja muiden välineiden hankkiminen.

Muista, että näiden kaikkien kolmen kohdan ei tarvitse olla valmiina heti kun aloitatte kotikoulun. Alkuun ropetussuunnitelmaksi riittää esimerkiksi lyhyt tiivistelmä ja löyhä aikataulutus opintojen toteutuksesta, jota tarkennatte opiskelun edetessä.

Lapsen siirtäminen kotiopetukseen on lopulta melko yksinkertaista

Lapsen kotiopetukseen siirtäminen ei lopulta ole monimutkaista, kunhan muistat noudattaa näitä kolmea askelta:

 1. Suunnittele kotiopetukseen siirtyminen.
 2. Tee ilmoitus kotiopetukseen siirtämisestä.
 3. Sovi kotiopetuksen käytänteet.

Jos kotiopetukseen siirtyminen tuntuu sinusta hyvältä ajatukselta, voit aloittaa prosessin vaikka heti juttelemalla kotiopetuksesta lapsesi kanssa. Mitä pikemmin aloitat suunnittelun, sitä nopeammin pääsette toteuttamaan juuri teidän näköistänne kotikoulua!

Heräsikö kotiopetukseen siirtymisestä kysymyksiä? Voit lähettää sähköpostia tai soittaa meille, katso yhteystietomme täältä!