FAQ

Päivitetty 11.11.2021

Yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä Feeniks-koulusta

Tutustu myös koulun historiaan.

1. Mitä ovat Feeniks-nettikoulu ja Turun Feeniks-koulu?

Feeniks-nettikoulu on koko Suomessa toimiva, kotiopiskelijaperheille suunnattu opetuksen järjestämisen tukimuoto. Turun Feeniks-koulu on Turkuun sijoittuva koulun perustamishanke. Koulu pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Kouluhankkeesta löytyy lisätietoa heidän kotisivuiltaan, osoitteesta www.turunfeenikskoulu.fi

2. Onko Feeniks-nettikoulu virallinen koulu?

Feeniks-nettikoululla ei ole virallista koululupaa, eikä sen vuoksi myöskään todistuksen kirjoitusoikeutta. Feeniks-nettikoulun oppilaat ovat pääosin kotioppijoita, eli eivät ole minkään virallisen koulun kirjoilla. Feeniks-nettikoululla ei siis ole todistuksenanto-oikeutta, vaan todistuksen myöntää oppilaan kotikunta. Oppilas opiskelee Feeniks-nettikoulussa kuten missä tahansa koulussa ja osoittaa edistymisensä kotikunnan määräämälle ns. tutkivalle opettajalle.

Lisätietoja kotiopetuksesta Opetushallituksen sivuilla.

3. Miten Feeniks-nettikoulun oppilaaksi ilmoittaudutaan?

Feeniks-nettikoulun oppilaaksi ilmoittaudutaan oheisella lomakkeella. Feeniks-nettikoulun oppilas voi olla kotiopetuksessa tai koulun järjestämässä etäopetuksessa. Mikäli opetuksen järjestäjänä on koulu, tulee perheen sopia koulun kanssa käytännön opetusjärjestelyistä ja opiskelun arvioinnista.
Mikäli lapsi siirtyy kotiopetukseen, vanhempien tulee tehdä ilmoitus kotiopetukseen siirtymisestä asuinkunnan koulutoimen edustajalle (esimerkki alla).

Esimerkki kotioppimisilmoituksesta (voidaan toimittaa vanhan/lähi-koulun rehtorille sekä kotikunnan sivistys-/opetustoimen johtajalle).

Arvoisa sivistystoimenjohtaja, (kannattaa tarkistaa virkanimitys)

Ilmoitamme, että tästä päivästä (pvm) lähtien lapsemme (nimi, sotu) siirtyy kotiopetukseen. Otamme täyden vastuun hänen oppivelvollisuutensa suorittamisesta. Hänet voidaan tällä ilmoituksella poistaa (koulun nimi) kirjoilta.

Odotamme oppivelvollisuuden etenemistä valvomaan valitun opettajan/koulun pikaista yhteydenottoa.

Ystävällisin terveisin,
Huoltajat (pvm ja allekirjoitukset)

4. Mistä saan käyttäjätunnukset järjestelmään?

Feeniks-nettikoulu käyttää Tiedonrakentajat -verkko-opiskelujärjestelmää. Kun olette ilmoittaneet oppilaan Feeniks-nettikoulun oppilaaksi oheisella lomakkeella, teihin otetaan yhteyttä ja käydään tarkemmin läpi oppilaaksiottoasioita. Tämän jälkeen oppilaalle tehdään tunnukset järjestelmään ja hän voi aloittaa opiskelun.

5. Kuka Feeniks-nettikoulua hallinnoi? Kuka on koulun rehtori?

Feeniks-nettikoulu on Suomen ensimmäinen demokraattinen koulu ja toimintaa pyörittää kannatusyhdistyksenä toimiva Kehittyvä Koulu -yhdistys ry, jonka tehtäviin kuuluu talouden ja riittävien resurssien ylläpito. Demokraattisissa kouluissa oppilaat ja henkilöstö ovat yhdenvertaiset ja yhteisistä asioista päätetään yhdessä koulukokouksissa. Feeniks-nettikoulu on pääosin itsenäistä kotiopiskelua, mutta pyrimme rakentamaan halukkaille oppilaille oppilasyhteisöä.

6. Tarvitaanko oppikirjoja?

Opiskelu Feeniks-nettikoulussa on suunniteltu siten, että oppikirjat eivät ole välttämättömiä, mutta esimerkiksi kielten opiskelussa voi käyttää apuna jotakin kirjasarjaa, jonka ei tosin tarvitse olla peruskoulun oppikirjasarja. Matemaattisten aineiden laskuharjoituksia varten suosittelemme hankkimaan lisämateriaalin, joka voi olla esim. oppikirja tai jokin yhteistyökumppaneidemme tarjoamista sovelluksista. Opiskelu Feeniks-nettikoulussa perustuu aktiiviseen tiedonhakuun, mikä käytännössä tarkoittaa, että oppilaat voivat etsiä tietoa mm. netistä, kirjastosta, toisiltaan, vanhemmiltaan ja opettajiltaan. Kukin perhe voi päättää mahdollisista oppimateriaalihankinnoistaan oman tarpeensa mukaisesti.

7. Saako oppilas Feeniks-nettikoulusta peruskoulun päättötodistuksen? Pääseekö todistuksella jatko-opintoihin?

Feeniks-nettikoululla ei ole tällä hetkellä todistuksen kirjoitusoikeutta. Todistuksen oppilaan opinnoista antaa oppilaan oma/tutkiva -koulu. Kotioppija voi osallistua ns. erityiseen tutkintoon, josta saatava todistus voi olla:

1. Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta, joka annetaan perusopetuksen jonkin yksittäisen oppiaineen koko oppimäärän suorittaneelle.

2. Todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä, joka annetaan esimerkiksi jonkin vuosiluokan oppimäärän suorittaneelle.

3. Todistus perusopetuksen oppimäärästä, joka annetaan henkilölle, joka on suorittanut erityisessä tutkinnossa kaikki perusopetusasetuksen 23§ :ssä edellytetyt oppiaineet.

Todistus perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta on päättötodistusta vastaava todistus, jota voi käyttää jatko-opintoihin hakeuduttaessa.

 

8. Miten oppilaan sosiaalisuudelle käy verkko-opiskelussa? Miten oppilaat voivat tutustua toisiinsa?

Feeniks-nettikoulun käyttämät Tiedonrakentajat -oppimisympäristö pyrkii ohjaamaan oppilaita oppimaan myös toisiltaan. Oppilas voi merkitä järjestelmään, mikäli haluaa auttaa muita tekemissään tehtävissä, hän voi kutsua muita oppilaita tekemään tehtäviä kanssaan, laittaa viestejä muille, kutsua muita oppilaita ystävikseen ja käyttää järjestelmän keskustelukanavaa.

Feeniks-nettikoulun halukkaille oppilaille voidaan järjestää sekä verkon välityksellä että kasvokkain tapaamisia.

Vanhemmilla on suuri rooli oppilaiden sosiaalisten suhteiden tukemisessa. Vanhemmat voivat tukea ja ohjata oppilasta erilaisiin sosiaalisiin harrastuksiin. Feeniks-nettikoulun Facebook-ryhmässä myös vanhemmat voivat tutustua toisiinsa ja löytää muita kotikouluperheitä.

9. Millaista tukea oppilas saa Feeniks-nettikoulusta?

Jokaiselle uudelle oppilaalle laaditaan yhdessä Feeniks-nettikoulun ohjaajan kanssa oma opintosuunnitelma. Oppilas voi kysyä neuvoa tehtävien tekoon muilta käyttäjiltä sekä nettikoulun ylläpidosta vastaavilta ohjaajilta. Feeniks-nettikoulun kautta voi hankkia myös yksityisopetusta tai tutorointia erillisenä palveluna. Yksityisopetus keskittyy yleensä tietyn oppiaineen tai taidon harjoittamiseen. Tutori taas voi ohjata oppilaan opintoja ja esimerkiksi tarkistaa tehtyjä tehtäviä.

Feeniks-nettikoulu ei ole virallinen koulu ja kukin oppija voi hyödyntää nettikoulua opiskelussaan haluamallaan tavalla. Kotiopetuksessa olevan lapsen opintojen etenemisestä on vastuussa lapsen huoltaja, etäopetuksessa vastuussa on opetuksen järjestämisestä vastaava oppilaitos. Vanhemmalle voidaan tehdä omat käyttäjätunnukset, joilla hän pääsee tarkistamaan lapsensa tekemät tehtävät. Käyttäjätunnukset voidaan tehdä myös tutkivalle opettajalle tai yksityisopettajalle, ja nämä käyttäjätunnukset sisältyvät kuukausihintaan.

Yksityisopetuksen lisäksi Feeniks-nettikoulussa on mahdollista tarjota myös ryhmämuotoista opetusta, kursseja tai harrastustoimintaa etäyhteydellä toteutettuna.

10. Mitä opintoja oppilaan täytyy suorittaa kotiopiskelussa? Vastaavatko Feeniks-nettikoulun opinnot peruskoulun opintoja?

Oppilaan täytyy suorittaa kaikki vastaavat opinnot kuin tavallisessa koulussakin. Suomen valtakunnallinen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet määrittää oppivelvollisuuden sisällöt, ja Feeniks-nettikoulun oppilaat ovat edelleen oppivelvollisia, vaikka opiskelevatkin kotona. Todistuksen perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta saa vasta, kun on suorittanut kaikki vaadittavat opinnot. Kaikki tarvittavat opinnot löytyvät Feeniks-nettikoulun Tiedonrakentajat-opiskeluympäristöstä.

11. Saako oppilas vuosittain todistuksen?

Kotioppijalla on mahdollisuus saada todistus opinnoistaan tutkivalta opettajalta vuosittain, mikäli vanhemmat sitä pyytävät. Muussa tapauksessa kotikunnan määräämä, opintojen edistymistä seuraava tutkiva opettaja antaa palautetta oppilaan edistymisestä oppilaan vanhemmille tutkintatilaisuuksien jälkeen.

Vanhemmille ja opettajille voidaan tehdä omat käyttäjätunnukset, joilla he voivat seurata oppilaan edistymistä Tiedonrakentajat-oppimisympäristön kautta.

12. Kuka arvioi oppilaan edistymistä Feeniks-nettikoulussa? Miten arvosanat määräytyvät?

Kotioppijan kotikunnalla on velvollisuus nimetä ns. tutkiva opettaja, jonka tehtävänä on seurata oppilaan opintojen edistymistä. Arvosanojen määräytymisen perusteet löytyvät Valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta, sekä Opetushallituksen säännöksistä ja ohjeista. (kts. linkit)

Feeniks-nettikoulun opetussuunnitelma on jaettu oppiaineittain teemoihin, jotka on tarkoitus suorittaa ja arvioida erikseen. Näin todistuksen arvosanojen ei tarvitse perustua pelkkiin lopputentteihin.

Feeniks-nettikoulussa kannustetaan oppilaita itsearviointiin, sekä vuorovaikutukseen edistymisestä tutoreiden ja opettajien kanssa. Oppilailla on halutessaan mahdollisuus pyytää myös kommentteja muilta oppilailta tekemiinsä tehtäviin.

13. Mitä oppilaan vanhemmilta odotetaan?

Kotiopiskelussa vanhempien rooli on tärkeä. Erityisesti vanhempien tehtävänä on tukea ja kannustaa oppilasta löytämään itseään kiinnostavia asioita ja etsimään itselleen parhaiten sopivia tapoja opiskella. Vaikeissa aiheissa vanhemmat voivat tehdä tehtäviä yhdessä oppilaan kanssa. Etenkin opintojen alkuvaiheessa on tärkeää, että vanhemmat ovat mahdollisimman paljon tukemassa opiskelua. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että vanhemmat opiskelevat oppilaan puolesta, vaan että he ovat selkeästi kannustavassa ja tukevassa roolissa. Vanhempien on myös hyvä toimia yhteistyössä oppilaan tutkivan opettajan sekä mahdollisen tutorin tai yksityisopettajan kanssa.

14. Millaisen tietokoneen ja oheislaitteet oppilas tarvitsee?

Opiskelujärjestelmä ei vaadi mitään erityisiä laitteita. Perustason tietokone ja Internet-yhteys riittävät. Opiskelujärjestelmä toimii tavallisella nettiselaimella. Verkkokeskusteluja varten on hyvä hankkia kuuloke-mikrofoni (headset). Myös tulostimesta voi olla hyötyä, mutta se ei ole pakollinen.

15. Ketkä ovat Feeniks-nettikoulun opettajat ja tutorit?

Feeniks-nettikoulun perustaja Marko Koskinen toimii koulun koordinoijana. Outi Myllymäki toimii koulun toiminnanjohtajana ja tutorina. Opiskelujärjestelmä on avoin uusille opettajille, jotka haluavat tarjota oppitunteja. Kukin opettaja voi itse määritellä tarjoamansa oppitunnin hinnan, joka jaetaan osallistuvien oppilaiden kesken.

16. Voiko Feeniks-nettikoulussa suorittaa peruskoulun nopeammin tai hitaammin kuin tavallisesti?

Feeniks-nettikoulun opinnot eivät ole sidottuja vuosiluokkiin, joten opinnot voi suorittaa itselle parhaiten sopivassa aikataulussa. Nettikoulun ohjaaja auttaa ja tukee oppilaan opintosuunnitelman laatimisessa.

On hyvä kuitenkin huomioida, että oppilas on oppivelvollinen kymmenen vuotta siitä, kun on aloittanut peruskoulun. Oppivelvollisuus päättyy sen lukuvuoden lopussa, jona oppilas täyttää 17 vuotta. Oppivelvollisuuden päätyttyä jokaisella Suomen kansalaisella on kuitenkin mahdollisuus osallistua erityiseen tutkintoon missä tahansa koulussa, jolla on todistuksen kirjoitusoikeus. Netissä peruskoulun voi suorittaa oppivelvollisuuden päätyttyä Otavan opiston Nettiperuskoulussa.

17. Tarjoaako Feeniks-nettikoulu valinnaisia oppiaineita?

Tällä hetkellä järjestelmä sisältää muutaman vapaaehtoisen opintokokonaisuuden. Opintotarjontaa pyritään laajentamaan jatkuvasti ja toiveita uusista opintokokonaisuuksista saa mieluusti esittää!

18. Onko järjestelmä tulossa myös muille kielille?

Tällä hetkellä järjestelmä toimii suomeksi ja osittainen käännös on olemassa englanniksi, unkariksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi ja koreaksi.

 

Kirjautuminen

Kirjaudu Feeniks-nettikouluun klikkaamalla alla olevasta kuvasta.

Feeniks-nettikoulu Suomen ensimmäinen oppivelvollisille suunnattu nettiperuskoulu

Tilaa Feeniks-posti!

Saat tietää ensimmäisenä Feeniks-nettikoulun uusista blogiteksteistä sekä muista kiinnostavista sisällöistä, rahanarvoisista tarjouksista sekä tärkeistä kotikouluun liittyvistä aiheista!

Valitse seuraavista:
Suostumus tietojen käsittelyyn *

Ei huolta, emme tuki sähköpostilaatikkoasi turhilla viesteillä! Jos Feeniks-postin sisältö ei kiinnostakaan, sinulla on milloin tahansa mahdollisuus peruuttaa tilauksesi.